An toàn trực tuyến có thể rất đơn giản

Video giúp an toàn khi trực tuyến. Chia sẻ với gia đình và bạn bè

GIÁO DỤC ZEEKO
VR - Video từ ảo
POKEMON GO - An toàn bảo mật

MINECRAFT - Cài đặt an toàn
ALLO - Cài đặt an toàn
FIFA - Cài đặt an toàn

INSTAGRAM - Cài đặt an toàn
SNAPCHAT - Cài đặt an toàn
THIẾT BỊ ANDROID - Cài đặt an toàn

YOUTUBE - Cài đặt quyền riêng tư
WINDOW 10 - Cài đặt an toàn
APPLE - Cài đặt an toàn