Điều khoản và điều kiện cho Zeeko

Giới thiệu

Các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Có thể truy cập Zeeko tại https://zeeko.Ie/.

Các điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kì điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn nào của trang web này. Các điều khoản và điều kiện này đã được tạo tại Điều khoản và Điều kiện Sample.com

Trẻ vị thành niên hoặc người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các điều khoản này, Zeeko và/hoặc người cấp phép sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tài liệu có trong trang web này.

Bạn chỉ được cấp giấy phép giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên trang web này.

Hạn chế

Bạn bị hạn chế cụ thể đối với tất cả những điều sau đây:

  • xuất bản bất kì tài liệu, trang web trên bất kì phương tiện truyền thông nào khác;
  • bán, cấp phép lại và/hoặc thương mại hóa bất kì tài liệu, trang web nào;
  • thực hiện công khai và / hoặc hiển thị bất kì tài liệu, trang web nào;
  • sử dụng trang web này theo bất kì cách nào hoặc có thể gây tổn hại cho trang web này;
  • sử dụng trang web này theo bất kì cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào trang web này;
  • sử dụng trang web này trái với luật pháp và quy định hiện hành, hoặc theo bất kì cách nào có thể gây hại cho trang web, hoặc cho bất kì cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • tham gia vào bất kì hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kì hoạt động tương tự nào khác liên quan đến trang web này;
  • sử dụng trang web này để tham gia vào bất kì nội dung quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Một số khu vực nhất định của trang web này bị hạn chế truy cập bởi bạn và Zeeko có thể hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bạn vào bất kì khu vực nào của trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có thể dùng cho trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung của bạn

Trong các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của trang web này, "nội dung của bạn" có nghĩa là bất kì văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên trang web này. Bằng cách hiển thị nội dung của bạn, bạn cấp cho Zeeko giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi, có thể cấp phép lại trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nó trong bất kì và tất cả các phương tiện truyền thông.

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bất kì bên thứ ba nào. Zeeko có quyền xóa bất kì nội dung nào của bạn khỏi trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Không bảo hành

Trang web này được cung cấp "nguyên trạng", với tất cả các lỗi, và Zeeko không tuyên bố hoặc bảo đảm, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không có nội dung nào trên Trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp sẽ không Zeeko, cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của nó, sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó theo hợp đồng.Zeeko, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý gián tiếp, hậu quả hoặc đặc biệt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Bồi thường

Bạn theo đây bồi thường ở mức tối đa Zeeko từ và chống lại bất kỳ và / hoặc tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Biến thể của các điều khoản

Zeeko được phép sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải thường xuyên xem lại các Điều khoản này.

Gán

Các Zeeko được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ các quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Zeeko và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh & Quyền tài phán

Các Điều khoản và Điều kiện cho tất cả các mục đích sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Ireland. Bạn và Zeeko đồng ý đệ trình lên thẩm quyền tài phán độc quyền của Tòa án Ireland. Trang web được kiểm soát và cung cấp bởi chúng tôi từ Ireland. Chúng tôi không tuyên bố rằng Trang web phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các quốc gia khác.