CEANNAIRÍ DRAÍOCHTA 

Tài nguyên trực tuyến để học và áp dụng các kỹ năng của thế kỷ 21

 

Bài học 1: Nội dung video

Bài học 1 Điện thoại 1 Slide 3
Bài học 1 Điện thoại 8 Slide 1

Bài học 2: Nội dung video

Bài học 2 Điện thoại 2 Slide 3
Bài học 2 Điện thoại 8 Slide 1

Bài học 3: Nội dung video

Bài học 3 Điện thoại 2 Slide 3
Bài học 3 Điện thoại 9 Slide 1

Bài học 4: Nội dung video

Bài học 4 Điện thoại 2 Slide 3
Bài 4: Điện thoại 7 Slide 2
Bài học 4 Điện thoại 10 Slide 1

Bài học 5: Nội dung video

Bài học 5 Điện thoại 2 Slide 3
Bài học 5 Điện thoại 7 Slide 1

Bài học 6: Nội dung video

Bài học 6 Điện thoại 2 Slide 3
Bài học 6 Điện thoại 8 Slide 1