facebook image
Hướng dẫn sẽ dịch chuyển bạn đến một thế giới ảo
Chỉ cho bạn cách sử dụng các điều khiển và tìm điện thoại ẩn
Truy cập các video và hoạt động bạn cần để kiếm được các bộ sưu tập
Làm theo hướng dẫn được cung cấp trong các hộp màu vàng để hoàn thành hướng dẫn