facebook image

Làm tốt việc thu thập các bộ sưu tập cho đến nay!

Bạn sắp được dịch chuyển đến Đảo Đầu lâu.

Trên Skull Island, nhiệm vụ của bạn là tìm ra cách giao tiếp hiệu quả với Sam. 

Giúp Soportar khám phá những chiếc điện thoại ẩn và mở khóa game thủ nhiệm vụ để dịch chuyển tức thời lên cấp độ 3.