facebook image

Bộ sưu tập của bạn ngày hôm nay là tai nghe.

Hai tai nghe cho hai cách nghe và một micrô, cho một cách nói chuyện. Có lẽ hãy suy nghĩ về điều này trong sứ mệnh của bạn ngày hôm nay.