facebook image

Câu nào sau đây là TRUE hoặc FALSE
Thảo luận các câu hỏi dưới đây với lớp học của bạn và sau đó chọn một câu trả lời

Kỹ năng thế kỷ 21 (Tự điều chỉnh cảm xúc, làm việc nhóm, giao tiếp và tư duy sáng tạo) là những kỹ năng quan trọng khi xây dựng doanh nghiệp

Một doanh nghiệp vì mục đích tập trung vào việc giúp đỡ khách hàng của họ và giúp đỡ cộng đồng của họ

Đổi mới là một cách cũ để giải quyết vấn đề

Trở thành một doanh nhân có nghĩa là tạo ra giá trị mới cho xã hội