facebook image

Bộ sưu tập của bạn ngày hôm nay là vòng lặp làm việc nhóm.

Làm việc với những người khác là quan trọng trong tất cả các tầng lớp xã hội. Có lẽ hãy suy nghĩ về điều này trong sứ mệnh của bạn ngày hôm nay.