facebook image

Làm tốt việc thu thập các bộ sưu tập cho đến nay!

Bạn sắp được dịch chuyển đến Castle in the Clouds.

Trong Castle in the Clouds, nhiệm vụ của bạn là đưa ra những ý tưởng hoang dã.

Giúp Soportar khám phá những chiếc điện thoại ẩn và mở khóa game thủ nhiệm vụ để dịch chuyển tức thời lên cấp 6.