facebook image

Làm tốt việc thu thập các bộ sưu tập cho đến nay!

Bạn sắp được dịch chuyển đến Wild West.

Trên Wild West, nhiệm vụ của bạn là nhìn hai thế giới từ một góc nhìn.

Giúp Soportar khám phá những chiếc điện thoại ẩn và mở khóa game thủ nhiệm vụ để dịch chuyển tức thời lên cấp 5.