facebook image

Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có thể:

1. Truy cập Magical Leaders phần mềm

 

2. Điều hướng thế giới ảo

 

3. Truy cập nội dung và hoạt động

 

4. Chạy bài học đầu tiên với lớp học của bạn

 

5. Hỗ trợ học sinh của bạn khi họ trình bày các bài học sau